Marrëveshja për rastet e pamundësisë së pagesës

Daci and Associates > Uncategorized  > Marrëveshja për rastet e pamundësisë së pagesës

Marrëveshja për rastet e pamundësisë së pagesës

Për çështjet tregtare apo për çështjet me karakter financiar të qenësishëm dhe kur ju nuk mundeni të përballoni shpenzimet, ne ju ofrojmë mundësinë që nëpërmjet një marrëveshje ne të marrim përsipër të gjitha shpenzimet e nevojshme për çështjen tuaj dhe në përfundim të çështjes ne do të paguhemi me një pagesë të shprehur në përqindje ndaj asaj çfarë ju përfitoni.

No Comments

Leave a Comment