Shërbimet

 Fushat e praktikës 

Përfaqësim ligjor

Përfaqësim para të gjithë gjykatave shqiptare për çështjet gjyqësore, civile, administrative, tregtare dhe penale, si dhe përpara Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe gjykatave të arbitrazhit kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe duke përfshirë veprimet e nevojshme juridike për ekzekutimin e detyrimeve financiare në favor të Klientit.

Shoqëritë tregtare

Kontratat e çdo lloji duke përfshirë kontratat ndërkombëtare. Kontratat e konçesioneve dhe kontratat e formave të tjera të Partneritetit Publik Privat (PPP).

Taksa dhe tatime 

Ndjekja e procedurave të ankesave para Komisionit të Ankesave dhe / ose përpara Drejtorisë së Apelimit. Planifikimi i taksave dhe shërbimet e kontabilitetit.

Çështjet e korporatave

Çështjet e shoqërive tregtare duke përfshirë, krijimin dhe regjistrimin e
shoqërive, transferimin e kapitaleve, kuotave dhe aksionet.

Banka dhe sigurime

Fusha të tjera dhe këshillim

Ligji i hidrokarbureve – Ligji për Miniera – Ligji për ndërtim – Ligji i Punës – Marka tregtare, patentat dhe të drejtat e autorit – Përfaqësimi në procedurat administrative dhe përgatitja e ankesave përkatëse – Pasuritë e paluajtshme: kërkimi i titullit dhe paraqitja e hipotekës, mbrojtja e titujve të pronësisë, kontratat e tjera të sigurimit për kryerjen e detyrimeve të vendosura mbi këto asete, përcaktimi i kufijve etj.

SHËRBIMET E OFRUARA:

Studio Ligjore “Daci and Associates”, ofron kryesisht, por jo vetëm shërbimet  si vijojnë:

-Përfaqësim para të gjithë gjykatave shqiptare për çështjet gjyqësore, civile, administrative, tregtare dhe penale, si dhe përpara Gjykatës Kushtetuese,

 

-Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe gjykatave të arbitrazhit kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe duke përfshirë veprimet e nevojshme juridike për ekzekutimin e detyrimeve financiare në favor të Klientit;

 

-Përfaqësimin në procedurat administrative dhe përgatitjen e ankimeve përkatëse;

 

-Ndjekjen e procedurave të dëmshpërblime të ndryshme duke përfshirë ato që vijnë nga aksidentet automobilistike, aksidentet ne punë dhe nga mjekimi i pakujdesshëm.

 

-Përfaqësim në procedura ndërmjetësimi

 

-Përfaqësim pranë gjykata të huaja. Çështjet e shoqërive tregtare duke përfshirë, krijimin dhe regjistrimin e shoqërive, transferimin e kapitaleve,kuotave dhe aksionet;

 

-Taksat dhe tatimet;

 

-Regjistrimi i markave dhe të drejtave të autorit dhe veprimet ligjore për mbrojtjen e tyre;

 

-Fushën Hidrokarbureve;

 

-Fushën minerare Minerare;

 

-Investimet e huaja duke përfshirë çështjet e punësimit të të huajve, lejes së  qëndrimit etj;

 

-Kontratat e çdo lloji duke përfshirë ato të shitjes dhe marketingut;

 

-Banka dhe sigurime;

 

-E Drejta e Punës;

 

-Pasuritë e paluajtshme, duke përfshirë regjistrimin dhe mbrojtjen e titujve të pronësisë, kontratat e sigurimit të ekzekutimit të detyrimeve që vendosen mbi këto pasuri, caktimin e kufijve etj;

 

-Këshillimi i vazhdueshëm i Klientit mbi çështje që prekin atë.

Na kontaktoni